پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

شركت دانش بنيان توليدي نوع يك

Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co. AZP​

پيشگامان آذر زركشت ايرانيان

Azar Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co. AZP

فعال در زمينه اصلاح و توليد ارقام گندم متحمل به تنش خشكي مناسب شرايط كم آبي و مناطق ديم

اين شركت از سال ۱۳۹۲ با حمايت معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي برنامه اصلاح گندم براي مناطق سرد ديم را بطور منسجم آغاز نمود.

در سال ۱۳۹۴ با پشتيباني دبير محترم كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و حمايت سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با هدف توسعه مشاركت بخش خصوصي در امور پژوهشهاي علمي-كاربردي، اصلاح و توليد ارقام گندم متحمل به تنش خشكي و كم آبي را به منظور صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي براي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه را آغاز نمود.

ارقام گندم دیم برای اقليم هاي سرد و معتدل سرد

اصلاح و توليد ارقام گندم براي شرايط تنش خشكي اراضي ديم اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور

ارقام گندم برای شرایط کم آبی سرد و معتدل سرد

اصلاح و توليد گندم براي شرايط كم آبي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و مناطق مشابه

محصولات شركت

تغييرات اقليمي و تشديد مشكل بحران آب عامل محدود كننده توليد در زراعت آبي گندم مي‌باشد. اكثر ارقام اصلاح شده داراي نياز آبي بالا مي‌باشند. لذا ايجاد ارقام گندم با بهره‌وري بالاي آب و عملكرد بالا مد نظر كار اصلاحي در اين راستا شركت است. در اين راستا سه رقم گندم نان براي شرايط كم آبي و ديم ثبت و تجاري سازي شده اند.

گندم رقم "آذران"

گندم رقم "پیام"

رقم گندم فرشید

گندم رقم "فرشيد"

گندم رقم "سالار"

حاميان طرح اصلاح ارقام گندم متحمل به تنش خشكي

كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و وزارت جهاد كشاورزي

مزرعه ما

مزرعه تحقيقاتي و توليد بذر شركت در محوطه
تحقيقات كشاورزي اردبيل

مزرعه تحقيقاتي و توليد بذر شركت در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اردبيل

بازديد جناب آقاي دكتر كلانتري دبيرمحترم كارگروه ملي نجات درياچه اروميه
بهمراه اعضاي علمي ستاد نجات درياچه اروميه از ارقام جديد گندم مناسب براي شرايط كم آبي و تنش خشكي

۱. اصلاح و توليد ارقام گندم براي شرايط تنش خشكي اراضي ديم اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور

۲. اصلاح و توليد گندم براي شرايط كم آبي اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و مناطق مشابه